عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در محیط­هایی که شامل پراکنده کننده­های مجزا هستند، انتشار دوباره­ی میدان­های پراکنده شده معکوس زمانی بر روی تمامی پراکنده کننده ها به گونه همزامان تمرکز خواهند نمود و بیشترین تمرکز بر روی پراکنده کننده­ای با قدرت پراکندگی بالا خواهد بود. با انجام متعدد اقدام معکوس زمانی، جبهه­های موج بیشتری بر روی پراکنده کننده قوی­تر تمرکز خواهد نمود ]38[. پس، تکرار اقدام معکوس زمانی معمولی، امکان تمرکز بر روی دیگر پراکنده کننده­ها (پراکنده کننده­ی ضعیف­تر) را نخواهد داشت. روش تجزیه­ی وارون زمانی DORT این مشکل را با بهره گیری از طبقه­بندی پراکنده کننده­ها بدون نیاز به دروازه­ی زمانی[1] یا اقدام تکرار برطرف کرده می باشد ]13[ (شکل3-1). به همین دلیل اقدام DORT از عملگر وارون زمانی TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) که با بهره گیری از ماتریس MDM[2] بدست می­آید، بهره می­گیرد. در اکثر کاربردهای مبتنی بر TR، تجزیه و تحلیل TRO اساسی می باشد. به ویژه تجزیه­ی مقادیر ویژه (EVD)[3] اساس تصویربرداری با بهره گیری از متودهای DORT و TR-MUSIC می­باشد. در روش DORT از زیر فضای سیگنال TRO بهره گیری می­گردد، در حالی که TR-MUSIC زیر فضای نویز را به کار می­برد.

ساختار فضای ویژه TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد پراکنده کننده­ها در محیط می­باشد. در ]13[ نشان داده شده می باشد که هر مقدار ویژه و بردار ویژه متناظر آن مربوط به یک پراکنده کننده­ی مستقل در محیط می­باشد. پس، با انجام تجزیه­ی مقادیر ویژه بر روی TRO و بهره گیری از آرایه­ آنتن­های وارون زمانی برای فرستادن سیگنال­هایی که از بردارهای ویژه ایجاد شده­اند، انتخاب تمرکز بر روی پراکنده کننده­های مورد نظر مقدور می­باشد. DORT برای اولین بار در ]29[ برای موج­های الکترومغناطیسی که از موج­های هارمونیکی بهره گیری می­نمود بکار گرفته گردید، که در آنجا آرایه آنتن وارون زمانی کاملاً محیط و پراکنده کننده­ها را احاطه کرده بودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word