تکه هایی از این پایان نامه :

 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آغاز اثر واریانس محیط تصادفی بر روی خواص تمرکز سیگنال­های معکوس شده­ی زمانی را در قطبش  مطالعه می­کنیم. واریانس از  تا  تغییر می­کند در حالی که طول همبستگی ثابت و برابر با  می باشد. از بردار بردارهای ویژه اول و دوم برای تصویربرداری در حالت TD-DORT بهره گیری می­کنیم.

شکل 3-15: نحوه­ی قرار گرفتن پراکنده کننده­ها در محیط ناهمگن تصادفی با گذر دهی میانگین

 

همانطور که در شکل 3-16 نظاره می­گردد مکان دو هدف با خطای بسیار بالایی نسبت به مکان دقیق پراکنده کننده­ها تشخیص داده می­شوند. این نتیجه با در نظر داشتن توضیحات بخش 3-3-1 قابل درک بوده و دور از انتظار نمی­باشد. در شکل 3-17 دیده می­گردد TD-MUSIC قابلیت آشکارسازی و تشخیص مکان جسم­ها حتی در حالت بدون کاملاً مجزا بودن را دارا می باشد و عملکرد آن با افزایش واریانس بهتر می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word