متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

محافظه کارانه بودن سود

محافظه کارای در حسابداری به عنوان تفاوت در تاییدپذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده باشد. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده می باشد. محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت) و زیان اقتصادی (بازده منفی) را نشان می دهد. تاکید بر محافظه کاری فرق قائل شدن بین بازده مثبت و منفی می باشد و معرف شفافیت سود به عنوان یک ویگی کیفی مورد تقاضای بهره گیری کنندگان می باشد.

 

2-3- فرصت های رشد

مقصود از فرصت­های رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می­باشد (سینایی و رشیدی زاد، 1389)؛ و برای سنجش فرصت­های رشد از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بهره گیری می گردد (سینایی و رشیدی زاد، 1389). فرصت های رشد در قالب های مختلف دسته بندی شده و به صورت کامل تبیین داده می گردد.

 

2-3-1- فرصت های رشد و ساختار سرمایه

تامین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم تصمیم های سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان می باشد (سینایی و رضاییان، 1384). بدهی شرکت با فرض در دسترس بودن فرصت های رشد می تواند یک تأثیر دو طرفه در ارزش شرکت اعمال کند که این تأثیر را می توان از طریق چهار دیدگاه تئوری کسر سرمایه گذاری[1]، سرمایه گذاری اضافی[2]، نظریه سلسله مراتبی[3] و نظریه توازی[4] تبیین داد. دیدگاه کسر سرمایه گذاری نخستین بار از سوی مایرز (1977) مطرح گردید و تاکید دارد که بالا بودن بدهی ها تاثیر منفی بر روی ارزش شرکت داشته، باعث تمایل مدیران به پروژه های سودآور سرمایه گذاری می گردد (Myers, 1997). هرگاه شرکت دارای فرصت های رشد نباشد از تئوری سرمایه گذاری اضافی که ارتباط نزدیکی با جریان نقدی آزاد دارد، بهره گیری می گردد. این تئوری بر روی نتایج منفی بالا بودن اندازه جریان نقدی تحت کنترل مدیران تاکید دارد و اظهار می کند در این حالت بهتر می باشد شرکت از طریق بدهی تامین مالی نماید تا محدودیت دسترسی به جریان نقدی برای مدیران شکل بگیرد در این حالت بین بدهی و ارزش شرکت ارتباط مثبتی هست(Jensen, 1986).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . underinvestment theory

[2] . overinvestment theory

[3] . Pecking Order Theory

[4] . Trade-off Theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین جریان نقدی آزاد در شرایط پایداری سود، با بازده سهام می­باشد.

2) هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد  با فرمت ورد