عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-22 ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریسک و بازده از مهم ترین مفاهیم سرمایه گذاری می باشند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را می سازند در منابع مختلف گوناگونی تعاریف مختلفی از این دو واژه صورت گرفته می باشد .

در فرهنگ وبستر در تعریف ریسک[1] آمده می باشد : ریسک به معنای احتمال ضرر یا خطر یا احتمال خسارت در معرض مخاطره یا آزمایش گذاشتن و در مخاطره انداختن می باشد . به گونه ساده ، می توان ریسک را عدم اطمینان[2] به نتایج آتی تعریف نمود . این عبارت کوتاه بیانگر آن می باشد که ریسک پدیده ای مربوط به آینده می باشد که نمی توان آن را به گونه دقیق پیش بینی نمود،زیرا با عدم اطمینان همراه می باشد.به تعبیری دیگر در هر فعالیتی که احتمال موفقیت صد درصد وجود نداشته باشد ، ریسک یا خطر هست .

هیلسون و موری وبستر [3] ریسک را به عنوان عدم اطمینانی که می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف داشته باشد تعریف کرده اند و همچنین کمیته اصلاح شناسی از انجمن بیمه و ریسک آمریکا دیدگاه خود را نسبت به ریسک اینگونه اظهار کرده می باشد : ریسک عبارت می باشد از عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد و در مباحث تئوری های مالی و تصمیمات سرمایه گذاری ریسک به معنای اندازه اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار می باشد .

2-22-1 انواع ریسک

تجزیه و تحلیل گران سرمایه گذاری مدرن ، منابع ریسک را به دو دسته تقسیم می کنند.آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاٌ وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره که آن ها را ریسک سیستماتیک می نامند و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی هست از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری که آن را ریسک غیر سیستماتیک می نامند.(تهرانی ،1389)

ریسک کل = ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک

[1] risk

[2]Uncertainty

[3] Hilson & murray webester

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری