ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-1-2) آمار توصیفی مدل جانبی دوم(برای برآورد متغیر وابسته ضریب واکنش سود)

جدول(4-3) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[1]  مدل جانبی دوم را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص­های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی می باشد. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر550 نظاره می باشد.

مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. میانگین متغیر بازده غیرعادی سهام(AR)  برابر با 15/0- می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-3) نظاره می گردد میانه متغیر سود غیر منتظره (UE) برابر با 03/0 می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

پارامترهای پراکندگی، به گونه کلی معیاری برای تعیین اندازه پراکندگی داده ها از یکدیگر یا اندازه پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد. مانند مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار می باشد. مقدار این پارامتر برای متغیر سود غیر منتظره (UE)  برابر87/5 و برای متغیر بازده غیرعادی سهام(AR)  برابر 02/1 می باشد که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، سود غیر منتظره (UE) و بازده غیرعادی سهام(AR) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اندازه پراکندگی می باشند.

اندازه عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند.  اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن می باشد و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر بازده غیرعادی سهام(AR)  برابر با 12/3 می باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) بیشترین و متغیر سود غیر منتظره (UE)کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

اندازه کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت می باشد. سود غیر منتظره (UE) بیشترین برجستگی و متغیر بازده غیرعادی سهام(AR) کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای جدول (4-2) و (4-3) به همراه نام شرکت و سال مورد نظر در پیوست شماره 2 در انتهای پایان نامه نشان داده شده می باشد.

[1] . متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری