ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1) مقدمه

بخش نتیجه آخرین بخش از انجام پژوهش می­باشد که در آن، پژوهشگر براساس اطلاعات آماری که بدست می­آید می­تواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهارنظر و نتیجه­گیری کند. این نتیجه­گیری آخرین تاثیر را، هم از حیث سبک نگارش هم از جهت محتوا بایستی به خواننده القا نماید. نتیجه­گیری باور مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش می باشد که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش ،علاقه مندان به اجرای پژوهش­های آتی مبتنی بر پژوهش کنونی  و در نهایت بهره گیری کنندگان کاربردی قرار می­دهد.

5-2) نتایج آزمون فرضیه ها

برای انجام آزمون فرضیه اصلی پژوهش به منظورمشخص شدن تاثیرمتغیرهای کنترل بر ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با درنظرگرفتن متغیرهای کنترل، مدل رگرسیونی خطی چندگانه برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش ایجاد شده می باشد. لذا نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به قرار زیر می باشد:

5-2-1) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود می­باشد.

به مقصود آزمون این فرضیه شش فرضیه فرعی طراحی شده می باشد. که نتایج مربوط به آزمون هریک از فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی تشریح شده می باشد .

5-2-2) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول

بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود ارتباط معنی دار هست.

با در نظر داشتن آزمون ها و تحلیل­هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهار انجام گردید و همان­گونه که در جدول (4-1۸) فصل چهارم نظاره می­گردد، p-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس (AT) کمتر از سطح خطای 5 درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می­باشد. پس می­توان نتیجه گرفت که بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود ارتباط مستقیم و معنی داری هست؛ به طوری که با افزایش دوره تصدی در شرکت ها و سازمان ها، ضریب واکنش سود افزایش می­یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده مطابق جدول(4-1۸) فصل چهارم نشان می­دهد که یک درصد افزایش در دوره تصدی حسابرس، ضریب واکنش سود را به اندازه  54 /0  افزایش می­دهد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95 ٪ رد نخواهد گردید. این نتیجه موافق با نتایج  قوش و مون(2005) واگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.

5-2-3) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم

بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی دار هست.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) فصل چهارم نشان می­دهد، P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل اندازه موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای 5 درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی می­باشد. در نتیجه می­توان اظهار داشت که بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. پس، این فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95% رد خواهد گردید. این نتیجه مخالف با نتایج تهو و وونگ (1993) و موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می­باشد.

5-2-4) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم

بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی دار هست.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-۱۸) فصل چهار نشان می­دهد، P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی (ACI)، بزرگتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می­باشد. در نتیجه می­توان اظهار داشت که بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95% رد خواهد گردید. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.

5-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم

بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود ارتباط معنی دار هست.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) فصل چهارم نشان می­دهد، P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می­باشد. در نتیجه می­توان اظهار داشت که بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود ارتباط مستقیم و معنی داری هست؛ به طوری­که با افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود افزایش می­یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می­دهد که یک درصد افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود را به اندازه 554/8  افزایش می­دهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی  چهارم در سطح اطمینان 95% رد نخواهد گردید. این نتیجه موافق نتایج بدست آمده از تحقیقات بالسام و همکاران (۲۰۰۳) و حساس یگانه و همکاران  (1391) می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری