عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش مسیر یابی جغرافیایی (GEAR) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس ماهیت شبکه‌های حسگر در این شبکه‌هاپرسش‌های با دامنه جغرافیایی امری کاملاً طبیعی می باشد و اگر هر گره‌ها بتوانند محل خودرا تشخیص دهند پرسش‌های بر مبنای ناحیه جغرافیایی می‌توانند اقدام پخش داده‌ها را سهولت بخشند و نیاز به همه پخشی را برای دستیابی به ناحیه مربوطه برطرف کنند. این الگوریتم ارتباطات در سطح شبکه را با ارتباطات محدود شده جغرافیایی جایگزین می کند به این شکل که هنگامی که این الگوریتم به الگوریتم جذب دو مرحله‌ای اضافه می گردد، وقتی که کاربران به صورت فعالانه علاقمندی­ها را به داخل شبکه ارسال می‌کنند، پرسش‌هایی که علاقمندی دریک ناحیه خاص را ایجاد می­کنند.

به وسیله الگوریتم مسیریابی جغرافیایی، به سمت ناحیه مورد نظر ارسال می شوند و اقدام همه پخشی تنها وقتی صورت می‌گیرد که علاقمندی به ناحیه مورد نظر رسیده باشد ودیگر اقدام همه پخشی در سطح کل شبکه صورت نمیگرد. همچنین داده‌های اکتشافی هم تنها درجات گرادیان هایی حرکت می‌کنند که توسط علاقمندی ها ایجاد شده‌اند و پس هزینه داده‌های اکتشافی نیز کاهش پیدا می کند. درنهایت الگوریتمGEAR  باعث اقدام انتشار بهینه برای کاربردها و شبکه‌هایی می گردد که ازپرسش هایی در سطح ناحیه جغرافیایی بهره گیری می‌کنند. فرآیند ارسال بسته‌ها به مقصد دراین روش ازدو مرحله تشکیل شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word