تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- تعمیم الگوریتم تخمین کانال مبتنی بر معیار LS (تعمیم الگوریتم Li)

همانطور که در فصل قبل دیدیم الگوریتم Li با تخمین پاسخ ضربه ی کانال نسبت به سایر الگوریتم ها نه تنها به شکل بهینه ای از پهنای باند تخصیص یافته به سمبل های آموزشی بهره می برد، بلکه از عملکرد قابل قبولی نیز برخوردار بود. در این فصل می خواهیم به طراحی سیگنال های آموزشی بهینه جهت بدست آوردن بهترین عملکرد تخمین کانال توسط الگوریتم Li بپردازیم. همان گونه که نشان خواهیم داد، با بهره گیری از این سیگنال های آموزشی نه تنها خطای تخمین کانال به مینیمم مقدار خود تقلیل می یابد بلکه پیچیدگی محاسباتی تخمینگر نیز به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. ارتباط ی (2-12) را که بیانگر بردار سیگنال دریافتی در آنتن گیرنده ی ام بود را می توان به صورت زیر بازنویسی نمود [43]:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی سمبل ارسالی ام را به صورت حاصل جمع سمبل های آموزشی و سمبل های داده در نظر می گیریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word