تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه تک سینکی و چند سینکی: یک شبکه حسگرمیتواند دارای یک سینک یکتا یاچندین سینک باشد. درشبکه تک سینکی،تنها یک سینک نزدیک به ناحیه حسگری یادرداخل آن قرار گرفته می باشد وتمام نودهای حسگر داده‌های حس شده خودرابه این سینک ارسال می کنند.اما در شبکه چند سینکی،ممکن می باشد چندین سینک درموقعیت های متفاوتی نزدیک ناحیه حسگری یادر داخل آن وجود داشته باشند. نودهای حسگرمیتوانند داده‌های خودرا به نزدیک‌ترین سینک ارسال کنند که این کارمیتواند به شکل موثری باعث متعادل ساختن بار ترافیک نودهای حسگر و کاهش احتمال ایجاد نقاط پرترافیک درشبکه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word