عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3  پیشنهادات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مرحله با در نظر داشتن یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی دردو  بخش جداگانه به تبیین زیر ارائه می گردد:

5-3-1 پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج پژوهش

با در نظر داشتن اینکه در سطح کلی بین ویژگی های مدیران  صندوق های سرمایه گذاری مشترک و بازدهی آنها ارتباط معنا داری مستقیم هست پیشنهاد هایی به تبیین زیر ارائه می گردد:

  • با در نظر داشتن اینکه بین تحصیلات و سابقه کاری مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ارتباط مستقیم هست به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد تحصیلات مدیران و سابقه کاری آنها جهت سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند .
  • به هیئت مدیره صندوق های سرمایه گذاری با در نظر داشتن تاثیر ویژگی های مدیران سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد که از مدیران و تحلیل گران با سابقه کاری کافی ، تحصیلات بالا و ویژگی ریسک پذیری بالا بهره گیری کنند .
  • و همچنین به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز پیشنهاد می گردد که با آموزش صحیح و مدون دانشجویان و مدیران در بازار سرمایه  جهت افزایش کارآی بازارهای  سرمایه مانند صندوق های سرمایه گذاری کمک نمایند .
  • به مدیران شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از این پژوهش و همچنین تحقیقات پیشین خارجی با افزایش سطح تحصیلات و مدارک استاندارد بازار های سرمایه و همچنین افزایش تجربه و دانش های مربوطه به افزایش کارآیی و بازدهی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار های سرمایه کمک نمایند .

5-3-2 سایر پیشنهاد های پژوهش

به سرمایه گذران :

با در نظر داشتن تاثیر بسزای سرمایه گذارن بر بازار های سرمایه ، آگاهی هر چه بیشتر سرمایه گذران رشد و توسعه اقتصادی کشور را به ارمغان خواهد آورد و تصمیمات صحیح سرمایه گذران غیر متخصص در زمینه انتخاب صندوق های سرمایه گذاری می توانند نسبت به سوق پس اندازها به بازار های پر بازده و افزایش کارآیی بازار ها کمک نماید . سرمایه گذاران کوشش بر آن داشته باشند که تمامی متغیر های مهم بر عملکرد صندوق ها را در نظر گیرند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری