عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4) تجزیه و تحلیل مدل های نهایی

4-4-1) آمار توصیفی

جدول(4-12) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[1]  مدل را نشان می­دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی می باشد. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر550 نظاره می باشد.

مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر استقلال حسابرس(AI)  برابر با 29/9 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-12) نظاره می گردد میانه متغیر جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) برابر با 14/0 می­باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

پارامترهای پراکندگی، به گونه کلی معیاری برای تعیین اندازه پراکندگی داده ها از یکدیگر یا اندازه پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد. مانند مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار می باشد. مقدار این پارامتر برای متغیر استقلال حسابرس (AI) برابر 19/63 و برای متغیر جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) برابر 17/0 می باشد که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، استقلال حسابرس (AI) و جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO)  به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اندازه پراکندگی می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند.  اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن می باشد و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر دوره تصدی حسابرس(AT)  برابر با 43/0- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر ضریب واکنش سود  (ERC)بیشترین و متغیر دوره تصدی حسابرس(AT) کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

[1] . متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید