ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3) کیفیت حسابرسی

مطابق با استانداردهای بین المللی بیمه و حسابرسی، کوشش­هایی در زمینه درک کیفیت حسابرسی در گذشته صورت گرفته می باشد. اماهیچ کدام از انها به تایید و پذیرش جهانی نرسیده می باشد. کیفیت حسابرسی، مفهومی چند وجهی می باشد که از دیدگاه های مختلف می تواند مورد مطالعه قرارگیرد. در یک دیدگاه ” گزارش حسابرس به عنوان یک محصول” مورد توجه قرار می گیرد و کیفیت این  محصول از جهت مطابقت با استانداردهای تعیین شده بیانگر کیفیت حسابرسی می باشد. در دیدگاه دیگری که درخصوص کیفیت حسابرسی مطرح می باشد، “حسابرسی به عنوان یک خدمت” درنظر گرفته  می گردد که این خدمت بایستی توسط اشخاص واجد شرایط ارائه گردد و فرایند انجام این خدمت و ارائه گزارش نتایج آن، تابع ضوابط و استانداردهای خاص می باشد. پس در صورتی که ارائه خدمت مزبور، از نقطه شروع تا نقطه پایان که ارائه گزارش حسابرسی می باشد، مطابق با استانداردها و ضوابط تعیین شده انجام گردد، از کیفیت لازم برخوردار می باشد. به بیانی دیگر در این دیدگاه، نگاه سیستمی برکیفیت حسابرسی حاکم می باشد و کیفیت ورودی ها، فرآیند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می­باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد تأکید و توجه قرار می­گیرد.( 2011،IAASB[1])

بعضی از محققین حسابرسی کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متداولترین تعریف ها درمورد کیفیت حسابرسی، تعریفی می باشد که توسط دی آنجلو[2] ( 1981 ) ارایه شده می باشد. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف نمود: استنباط بازار از احتمال این که حسابرس ( 1موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و 2) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.

دی آنجلو(1981) اظهار داشت، کیفیت حسابرسی، احتمال تلفیقی ارزیابی بازار می باشد که به حسابرس امکان کشف نقض در سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش آن نقض را می دهد. این تعریف دو جنبه کیفیت حسابرسی را شناسایی می کند:

1.اهمیت شرکت حسابرس در نحوه کشف تحریفات مالی

2.استقلال و اقدام حسابرس در نحوه برخورد در برابر کشف تحریفات مالی.

این تعریف در مطالعات کیفیت حسابرسی بسیار سودمند می باشد. مفهوم تعریف دی آنجلو(1981) این می باشد که کیفیت حسابرسی، احتمال کشف و گزارش اشتباه­های با اهمیت در صورت­های مالی می باشد. (2014، O.OKOLiel)

کاتاناک[3](1999) یک چارچوب مفهومی برای کیفیت حسابرسی ارایه نمودند طبق دیدگاه او، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس می باشد:

اول، شایستگی (ازجمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی (

دوم، عملکرد حرفه ای( مانند: استقلال، بیطرفی، دقت حرفه ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه ای) که هر یک از آنها می تواند تحت تأثیر انگیزه های اقتصادی(از قبیل : اندازه حق الزحمه، اندازه هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی و خدمات مشاوره ای) قرار گیرد. علاوه بر ویژگی های فوق، الگوی آنها شامل تأثیرساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی ناشی از مقیاس و وجود قوانین ومقررات) و دوره تصدی حسابرسان می باشد. (مشایخی وهمکاران،1392)

داویدسن، استنین و وای[4](1984) اظهار داشتند که کیفیت حسابرسی، صحت گزارش اطلاعاتی حسابرس می باشد اما والاس[5](1987) نشان داد که کیفیت حسابرسی، سنجش توانایی حسابرس در کاهش تورش و بهبود داده حسابداری می باشد. مطالعه داویدسن و نئو[6](1993) نشان داد که تعریف کیفیت حسابرسی مبتنی بر توانایی حسابرس در کشف و حذف تحریفات مالی و کاربرد آن در خالص سود گزارش شده می باشد.

پیکائو(PCAOB)[7] (یک شرکت غیرانتفاعی می باشد که کنگره ی آمریکا برای نظارت بر حسابداری و حسابرسی شرکت های عمومی بنا کرده می باشد) کیفیت حسابرسی را نقطه برخورد نیازهای مشتریان می داند.

در هر حال کیفیت حسابرسی موضوعی می باشد که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم می باشد. پس از تئوری ذینفعان، درک کیفیت حسابرسی براساس سطح دخالت مستقیم در حسابرسی و دیدگاهی که آنها از ارزیابی کیفیت حسابرسی دارند، در میان ذینفعان متفاوت می باشد. کیفیت حسابرسی ممکن می باشد از سه دیدگاه اساسی درک گردد:

1.داده :

داده کیفیت حسابرسی، بخشی از استانداردهای حسابرسی می باشد مانند خصایص شخصی حسابرس همچون مهارت و تجربه، ارزش های اخلاقی و  مجموعه ذهنی. یکی دیگر از داده های مهم، فرایند حسابرسی می باشد ازجمله تناسب روش شناسی حسابرسی، اثربخشی ابزارهای مورداستفاده حسابرسی و دسترسی به طرفداری های فنی کافی نسبت به طرفداری از کیفیت بالای حسابرسی.

2.ستاده :

ستاده حسابرسی، تاثیر مهمی بر کیفیت حسابرسی دارد به نحوی که توسط ذینفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار گرفته می باشد. چنین اثراتی شامل گزارش حسابرس( که دارای تاثیر مثبت بر کیفیت حسابرسی می باشد اگر به ستاده حسابرسی تبدیل گردد)، ارتباطات حسابرس در برابر موارد مطالبه شده توسط هیات مدیره( مانند جنبه های کیفی اقدامات گزارش دهی مالی و نواقص کنترل داخلی که می تواند بطور مثبت بر کیفیت حسابرسی موثر باشد).

3.عوامل زمینه ای :

عوامل زمینه ای موثر بر کیفیت حسابرسی، هیات مدیره شرکت( به ویژه اگر شفافیت و رفتار اخلاقی درون مجموعه حاکم باشد)، قانون و مقررات( اگر چارچوبی را ایجاد کند که حسابرس بتواند بطور اثربخش فعالیت کند)، نظارت مستمر(اگر سیستمی برای نظارت بر کیفیت کار حسابرس و گفتگوی موثر میان حسابرسان و قانونگذاران ایجاد گردد)، کیفیت چارچوب گزارش­دهی مالی(بهره گیری از چارچوب گزارش­دهی­ مالی که تاثیر­منفی­ بر کیفیت حسابرسی و ادراکات بیرونی نداشته باشد) (2014، O.OKOLiel)

توانایی حسابرس نیزموضوعی مهمی در کیفیت حسابرسی می باشد که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به گونه گسترده ای با عوامل خارجی و داخلی، خصوصیات حسابرسان، مستقل بودن حسابرسان و محیط قانون گذاری در ارتباط می باشد. باتوجه به چند بعدی بودن کیفیت حسابرسی، مشخص نیست که بین عوامل ذکرشده، کدامیک در توانایی حسابرسان تاثیر گذار بوده می باشد پس نمی توان کیفیت حسابرسی را به گونه مستقیم نظاره و اندازه گری نمود ( اسدی و دارابی،1391،ص2).

[1]. International Auditing and Assurance Standards Board

[2].DeAngelo

[3].Catanach

[4].Davidson, Stening and Wai

[5] .Wallace

[6] .Davidson and Neu

[7]. Public Company Accounting Oversight Board

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری