شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پیشنهادات

 

  • استخراج همبستگی فضایی به مقصود بهبود الگوریتم های مبتنی بر معیار MMSE
  • مطالعه روش های مختلف تخمین ماتریس کواریانس کانال
  • مطالعه روش های تخمین کانال های تنک با بهره گیری از تکنیک لمس فشرده[1]
  • مطالعه روش های نیمه کور تخمین کانال
  • مطالعه روش های وفقی جهت تخمین کانال
  • طراحی الگوریتم های تخمین در محیط های غیر گوسی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word