تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوی بلوکی

در الگوی بلوکی تن های آموزشی[1] در تمامی زیر حامل های یک سمبل OFDM قرار می گیرد و این سمبل ها به صورت متناوب جهت تعقیب وضعیت کانال توسط فرستنده ارسال می شوند. با در نظر داشتن اینکه تن های آموزشی در تمامی زیر حامل ها قرار داده می گردد، این الگو برای کانال های با محوشدگی گزینشگر فرکانسی مناسب می باشد. با در نظر داشتن طیف توان داپلر کانال و تئوری نمونه برداری، جهت تخمین کانال در طول زمان بایستی فرکانس قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان حداقل برابر پخش داپلر کانال باشد. با در نظر گرفتن ارتباط ی عکس گسترش داپلر و زمان همدوسی می توان گفت که دوره ی تناوب قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان ، حداکثر برابر زمان همدوسی کانال (معکوس پخش داپلر کانال) می باشد [12]:

 

در کانال های با محوشدگی سریع،  کاهش یافته و در نتیجه بهره گیری از الگوی بلوکی برای سمبل های آموزشی موجب افت کارایی پهنای باند[2] می گردد. لذا این الگو برای کانال های با محوشدگی آهسته مناسب می باشد [17]. ساختار الگوی بلوکی در شکل (4-1) نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word