عنوان کامل پایان نامه :طراحی و مطالعه روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با بهره گیری از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- الگوریتم ELS[1]

با در نظر داشتن اینکه طول بردار پاسخ ضربه ی کانال محدود به گسترش تاخیر کانال، ، می باشد و  به صورت قابل ملاحظه ای از  کوچکتر می باشد، لذا پاسخ فرکانسی کانال در زیر حامل های مختلف همبسته می باشد. بر اساس [18] برای استخراج این همبستگی با در نظر گرفتن  مولفه ی اول پاسخ ضربه ی کانال بین هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده و صفر قرار دادن سایر مولفه ها که تنها شامل نویز می باشند، کیفیت تخمین کانال افزایش می یابد. تخمین ELS بردار پاسخ ضربه ی کانال به صورت زیر بدست می آید [18]:

 

و تخمین ELS بردار پاسخ فرکانسی کانال عبارتست از [18]:

 

  • NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط

 

در شکل (5-2) نمودار NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط برای سیستم MIMO-OFDM با همان مشخصات بخش (5-1) رسم شده می باشد. همان گونه که در قسمت قبل در مورد الگوریتم LS تبیین داده گردید، با افزایش فرکانس داپلر نرمالیزه، NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS افزایش و در نتیجه عملکرد آن افت می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word