عنوان کامل پایان نامه :طراحی و مطالعه روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با بهره گیری از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- تخمین LS کانال به کمک الگوریتم تکراری[1]

در این روش از ساختار سیگنال های آموزشی متعامد که در بخش قبل معرفی گردید بهره گیری می گردد و تخمین کانال اولیه نیز از ارتباط ی (5-46) بدست می آید. با در نظر داشتن همبستگی کانال در حوزه ی فرکانس،  پاسخ فرکانسی کانال تغییرات نسبتا آهسته ای بر حسب  دارد. این در حالی می باشد که مولفه ی نویز تغییرات سریعتری بر حسب  دارد. در نتیجه این نویز در حوزه ی زمان گسترده می باشد. در حالی که مولفه ی کانال در ناحیه پایینی (نمونه های ابتدایی) تخمین پاسخ ضربه ی کانال قرار دارد. از آنجا که طول کانال  می باشد، می توان مولفه های تخمین پاسخ ضربه ی کانال را پس از  نمونه ی ابتدایی به عنوان نویز و تداخل بین حاملی در نظر گرفت وحذف نمود. بر مبنای این روش یک الگوریتم تکراری برای دستیابی به تخمین دقیق کانال ارائه شده که مراحل اجرای این الگوریتم به ترتیب ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مرحله ی یک: تخمین LS اولیه پاسخ فرکانسی کانال در زیر حامل های شامل سمبل های آموزشی از ارتباط ی  (5-46) بدست می آید.

 

مرحله ی دو: با انجام معکوس تبدیل فوریه گسسته (IDFT)  نقطه ای روی  ، پاسخ ضربه ی تخمینی کانال در هر سمبل از ارتباط ی زیر بدست می آید:

سپس، فیلترینگ پایین گذر در حوزه ی زمان به سادگی با صفر قرار دادن نمونه های بالایی پاسخ ضربه انجام می گیرد، یعنی:

 

بدین ترتیب اثر نویز در زیر حامل های آموزشی پاسخ فرکانسی کانال به اندازه  مقدار اولیه خود کاهش می یابد.

[1] مطالب این بخش برگرفته از [22] می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word