پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

   فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش:

  1. 1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر می باشد.

1-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر می باشد.

1-2. تمرکز بر قصد بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر می باشد.

1-3. تفکر در زمان بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

1-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

1-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی  دربانک تجارت موثر می باشد.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر می باشد.

2-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

2-2. تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

2-3. تفکر در زمان بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

2-4.  داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

2-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

3-1.  چشم انداز سیستمی  بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر می باشد.

3-2.  تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر می باشد.

3-3.  تفکر در زمان بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

3-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر می باشد.

3-5.  فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر می باشد.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

4-1.  داشتن چشم انداز سیستمی  بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد