پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مدل مفهومی  و مدل عملیاتی

1-15-1 فرهنگ سازمانی[1]:

عبارت می باشد از ارزش‌ها و عقاید مشترک بین اعضای سازمان (ادگار شاین[2]((کوئین[3] و دیگران، 2008 ).

1-15-1-1 فاصله قدرت[4]:

 از نظر ‌هافستد ‌‌فاصله قدرت ‌نشان می‌دهد که مردم یک جامعه تا چه حد حاضرند وجود نابرابری در توزیع قدرت (توزیع قدرت نابرابر) در مؤسسات و سازمان‌ها ‌‌‌را تحمل کنند (شنایدر و بارسو[5]، 1382، 55) .

1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی:

درجه مسئولیت‌پذیری، آزادی اقدام و استقلال کاری که اعضا از آن برخوردارند (ایران‌زاده، 1390،251).

1-15-1-1-2 اندازه، حدود و ثغور ارتباط با همکاران:

اندازه رعایت ارتباط منطقی با همکاران و پرهیز از ارتباطات بیش از اندازه و خارج از عرف.

1-15-1-1-3 تفویض اختیار:

میزانی که مدیر بایستی برای رضایت مشتریان و ارباب رجوع اختیارات خود را تا پایین‌ترین رده سازمانی واگذار نماید و وظایف مهم و مشکل را به زیردستان تفویض کند (رابینز، 1390 ،5014).

1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شامل اندازه قدرت در تصمیم‌گیری در مسائل ویژه و کلیدی می باشد.

1-15-1-1-5 اندازه مدیریت مشارکتی:

شاخصی که برای گرفتن تصمیمات، ضمن رعایت سلسله مراتب و جایگاه، بهره گیری از مشاورین را ضروری می‌داند.

 

1-15-1-2 فرد گرایی[6]

در جوامع فرد گرا‌ منافع فردی‌، مهم‌ترین و قوی‌ترین انگیزه می باشد (شنایدر و بارسو، 1382، 61).

[1]Organizational Culture

[2] Edgar Shein

[3] Koen

[4] Power Distance

[5] Schneider and Barso

[6] Individualism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد