پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

          برای هر سازمانی موقعیتهای استثنائی و استراتژیکی به وجودمی آید(استیسی،1387)،  که در این شرایط درک محیط و پیش بینی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی همراه می باشد که بهره گیری از چهار چوبها و پارادایمهای قبلی کارساز نمی باشد و نظر خبرگان غیر قابل اتکا می باشد(غفاریان و کیانی،1387)، در این چنین شرایطی می باشد که مدیران ارشد یک سازمان بایستی از استراتژیها و روشهای جدید حل مساله بهره گیری نمایند. به این دلیل ما عبارت موقعیتهای استراتژیک را بکار برده ایم زیرا این گونه موقعیتها تابحال رخ نداده اند،در چنین وضعیتی می باشد که تمامی ابعاد سازمان تحت الشعاع قرار می گیرد که تصمیم گیری در چنین وضعیتی با ریسک بالایی همراه می باشد و تصمیمات نابجا در محیط متغییر و پرآشوب امروزی موجب زوال یک سازمان می گردند. برای تصمیم گیری در محیط امروزی، مدیران بایستی از مهارتهای شهودی و قدرت قضاوت خود بهره گیری نمایند. آنان موظفند از تفکر استراتژیک در این راستا بهره بگیرند. شهود تأثیر اساسی در تفکر استراتژیک دارد اما نباید از تاثیر فراوان آموزش مدیران غافل گردید(استیسی،1387). جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر می باشد. با مطالعه متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را نظاره نمود. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این طریقه را مرگ ثبات لقب داده می باشد و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند(پورحسینی،1389).

پژوهشگران ریشه های تفکر استراتژیک را در طرح های نظامی که از قرن ها پیش توسط بشر یادگرفته شده می باشد جستجو می کنند، که با واژه هایی مانند اهداف، ماموریت ها، توانایی ها و محدودیت ها جهت رویارویی با معضلات دریک میدان نبرد به کار برده می شدند که خود آن بیانگر گوشه هایی از کاربرد تفکر استراتژیک بوده می باشد. این در حالی می باشد که یک مطالعه اندک در تاریخ نظامی گری ها اظهار می کند که نتایج مثبت در موفقیت های نظامی به گونه تصادفی نبودند بلکه آنها یک سری نتایجی قابل انتظار و نشات گرفته شده از تفکر استراتژیک بوده می باشد. همچنین شامل یک مراقبت و توجه پیوسته و دقیق جهت تغییر شرایط و اوضاع محیط و کاربرد معقول و دقیق منابع جهت کسب نتایج بهینه می باشد. فرآیند تفکر و اعمال آن که برنامه های استراتژیک یک سازمان و یا ارتش را هدایت می کند همواره در بخشی مهم و سطح عالی که به گونه معمول قابل شناسایی هستند فرموله شده می باشد. هر دوی سازمان  و ارتش  همواره کوشش می کنند که قدرت هایشان را جهت بهره برداری ضعف ها و کاستی های رقبا و حریفشان به کار برند اگرچه یک تفاوت اساسی بین نحوه عملکرد آنهاست و آن این می باشد که استراتژی سازمان ها بر پایه روحیه رقابت با دیگر سازمان ها بوده و استراتژی ارتش حول محور تهاجم و تعارض گردش می کند ( Baloch , 2008& Inam ).

   تعریف تفکر استراتژیک:

       تفکر استراتژیک، به فرآ یندی خلاقانه و واگرا بوده  و با چشم انداز و دورنما ی طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط می باشد . این امر مستلزم فراتر رفتن اند یشه مدیران ازعملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر بر ای کسب و کار می باشد .  تفکر استراتژ یک فعا لیتهایی زیرا گردآوری اطلاعات ، تحلیل وبحث و تبادل نظر درخصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگو یی به سؤالات اساسی در مورد پورتفو ی سازمان را شامل می گردد، آبراهام لینکلن  تفکر استراتژ یک را شناسا یی استراتژ ی های قابل اطمینان و یا مد ل های کسب وکاری می داند که به خلق ارزش برا ی مشتر ی منجر شوند . او معتقد می باشد جستجو برا ی یافتن گزینه ها ی استراتژ یک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرآ یند مد یریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک می باشد، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107)، گرتس نیز تأثیر تفکر استر اتژیک را کوشش بر ای نوآور ی و تجسم آینده ای جدید وبسیار متفاوت برای سازمان می داند که ممکن می باشد منجر به تعر یف مجدد استراتژ ی ها ی اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند گردد (مشبکی و خزاعی ،1387). تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی می باشد که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید می باشد و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آیدمنافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید(غفاریان و کیانی،1387،46). تفکر استراتژیک عبارت می باشد از: بهره گیری از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای مطالعه و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند(استیسی،1387). تفکر استراتژیک به صورت یک فعالیت فردی شناخته شده می باشد که در درون افراد نفوذ و جای کرده می باشد (liedtka , 1998). گلدمن و کاسی تفکر استراتژیک را به صورت یک تفکر ادراکی، سیستم محور، هدایت کننده و یک تفکر فرصت طلبانه که افراد و سازمان را به سوی اکتشافات جدید و استراتژیهای آرمانی هدایت می کند تعریف می کنند. در ایجاد و توسعه توانائی استراتژیکی فکر کردن نیاز  به  این  دارد  که واقعاً  درک کنیم که و چه چیز اتفاق می افتد و چه چیز می خواهیم . آموزش تفکر استراتژیک و بکارگیری آن نیاز به یک برنامه ریزی دقیق جهت توسعه استراتژیک منابع انسانی و آموزش استراتژیکی دارد ( Casey&Goldman, 2010) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد