پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع توصیفی (پیمایشی) می‌باشد که بر مبنای هدف پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. که در مرحله میدانی از پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده ‌می باشد. مؤلفه‌های این پرسشنامه به صورت پاسخ بسته از نوع طیف لیکرت (امتیاز  1 تا 5 ) می‌باشد و روایی پرسشنامه مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه  با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید.

3-6 جامعه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه­ای از افراد و یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری بایستی جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف بایستی چنان اظهار گردد که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن با در نظر داشتن آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن پرداخته گردد جلوگیری به اقدام آید (سرمد و همکاران، 1391، 177).

هم‌چنان‌که، از عنوان پژوهش هم مشخص می باشد، جامعه مورد پژوهش، مدیران و کارکنان و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی می‌باشند.

3-7 تعیین حجم نمونه

در تعیین حجم نمونه نکته مهم معرف بودن جامعه نمونه می باشد. مقصود از معرف بودن آن می باشد که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت می باشد، ‌به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصله از آن را به کل جامعه تعمیم داد. پس هر نمونه بایستی دارای صفاتی زیرا معرف بودن و تعمیم پذیری باشد.  به تعبیری دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می­دهند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری می باشد که با مطالعه آن محقق قادر می باشد نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.

با بهره گیری از فرمول کوکران جمعیت نمونه ی پژوهش به تبیین ذیل برآوردگردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد