پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلی برای آموزش استراتژیک

مثالی از یک مدل برای آموزش استراتژیک که در نوشته ها و منابع پیدا نمود می گردد به راث ول وکازانس مرتبط می باشد. این مدل شامل11 مرحله می باشد که عبارتنداز :

مرحله اول- شناسایی فرصت هایی که در طی آن می توان از آموزش استراتژیک بهره گیری نمود: مرحله اول تبیین می دهد که آموزش استراتژیک بایستی به صورت پیش فعال بهره گیری گردد تا یک مشکل یا موضوعی که بایستی در آموزش استراتژیک به آن پرداخته گردد، پیدا گردد. آموزش استراتژیک بیشتر بر شناخت مشکل تمرکز دارد تا حل مشکل.

این موضوعات یا معضلات با طرح سؤالات زیر شناسایی می شوند :

  • کارمندان بایستی در آینده چه کاری انجام دهند؟
  • کارمندان در واقع در حال انجام چه کاری هستند؟
  • چه تفاوتهایی بین این دو حالت بالا وجو دارد؟
  • این تفاوتها تا چه حد مهم می باشد؟
  • در مورد نیازهای آموزش داده نشده مورد انتظار در آینده چه کاری بایستی انجام داد؟
  • منبع این تفاوتها چه چیزی می تواند باشد؟
  • در صورت نیازهای آموزش استراتژیک چه کاری بایستی انجام داد؟

در طی این مرحله نوعی مقایسه بین عملکرد فعلی و آتی عوامل انجام می شود.

راث ول و کازاناس[1] با مطالعه این مرحله اعلام کرده اند که جهت گیری استراتژیک شرکت در حال حاضر بایستی معلوم گردد زیرا که مسئولیتها و فعالیتهای کدامیک از عوامل در آینده در طی این مرحله معین می گردد.

مرحله دوم – شناسایی نیازهای مدیران، کارمندان و عوامل اجرایی به آموزش استراتژیک : هدف از هر دو نوع آموزش ، تعیین نیازهای اجرایی عوامل می باشد. اگر چه قبل از پرداختن به این نیازها، بایستی آنها را به صورت صحیح شناسایی نمود. شناسایی نیازهای آموزشی کارمندان و به ویژه عوامل اجرایی و مدیران در مرحله دوم گنجانده شده می باشد. چنانچه نیازهای آموزشی به درستی شناسایی شوند، باعث بهبود عملکرد عوامل در هر چهار حوزه استراتژیک شرکت در آینده خواهند گردید. معیارهای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد فعلی عوامل پیش روی عملکرد آتی آنها هست. معیاری که برای ارزیابی عملکرد فعلی عوامل بهره گیری می گردد از استانداردهای اجرا و اعمال شده برای عملکرد موثر نشات گرفته اند. عملکرد عوامل از طریق توانایی آنها برای سهیم شدن در بازارهای رقابتی سنجش می گردد و چنانچه عوامل،  مهارتهای کافی نداشته  باشند، آموزش  معینی  را نیاز خواهد  داشت.  شرایط تغییر کننده  ایجاب می کند که روش اقدام عوامل نیز برای تطابق با این شرایط تغییر یابد. مدیران، کارمندان و عوامل اجرایی بایستی خود را برای تغییر با این شرایط مجهز کرده و مهارتهای لازم را فراگیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استانداردهای معین شده برای سنجش کارآمدی عملکردهای تغییر یافته در آموزش استراتژیک گنجانده شده اند. راث ول و کازاناس اعلام کرده اند که این استاندارد ها از لحاظ ماهوی غیر قطعی  هستند. برای پیش بینی معیار آینده، عوامل توسعه منابع انسانی و سایرین بایستی نوع تاثیر تغییرات بر روی شغل و عملکرد شغلی را تعیین کنند.

[1] Rothwell & kazanas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد