پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب رابیک کیوب  [1] مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک اظهار می کند که چه گونه این نوع طرز تفکر می تواند عامل توسعه گردد و همچنین با در نظر داشتن امکانات موجود یک سازمان چه معنایی می دهد و اثر آن  بر روی اینکه چگونه امکانات یک سازمان اقدام خواهند نمود چه خواهد بود. لذا دراین راستا بایستی در جوانب برنامه ریزی استراتژیک زیر در نظر گرفته شوند. مدل زیر به برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک پرداخته می باشد.همانگونه که در اکثر جوانب این مدل دیده می گردد تفکر استراتژیک تأثیر محوری را اعمال می نماید و زیرا این مدل بر اساس تفکر استراتژیک می باشد به خاطر همین امر، به مسائل به صورت کلی نگریسته شده می باشد.

  • جنبه1، (سبز)، صحنه پردازی کردن: شناخت همه مواردی که لازم و واجب می باشد جهت پیش برد تفکر استراتژیک و اطمینان از منابع موثر (کارا) جهت برنامه ریزی در محیط با در نظر داشتن امکانات موجود و با در نظر گرفتن تاثیرات خارجی آن.
  • جنبه2، (قرمز)، شناسایی کردن موارد استراتژیک: شناسایی کردن چالش هایی که منابع سازمان با آنها مواجه هستند، مانند شایستگی های محوری، مهارت ها و ارزش هایی که جهت مواجه شدن با آن چالش ها لازم و ضروری می باشد و همچنین عناوین استراتژیک متعدد که امکانات موجود در یک سازمان نیاز دارند تا پردازش و بارگذاری گردند.
  • جنبه 3، (نارنجی)، ترسیم و تصویرسازی در مورد آینده: ایجاد یک چشم انداز و دیدی برای کارهای برنامه ریزی شده، و همچنین ترکیب بندی و طراحی دیدگاه برای آینده و آماده شدن جهت مواجه شدن با تغییرات.
  • جنبه 4، (آبی)، مهارت سازی وآماده سازی برای استراتژی ها: آزمایش کارایی و موثر بودن فرهنگ جاری درسازمان ها و برنامه ها وخدمات و شناسایی اینکه چه چیزی جهت تغییرات نیاز بوده و درک اینکه این تغییرات و امکانات لازم جهت ایجاد آنها چگونه برآورد و تخمین زده شوند تا یک طرح و برنامه ریزی را به وجود آورند.
  • جنبه5، (سفید)، آوردن و پیاده کردن استراتژی ها در محیط واقعی: بنیان گذاری اهداف و شناسایی راه کارهایی جهت آوردن تفکر استراتژیک در قالب عملیات روزانه و ارزیابی پیشرفت ها جهت مواجه شدن با اهداف مدنظر.
  • جنبه6، (زرد)، طرفداری و پشتیبانی از تغییرات: کشف راه کارها جهت درگیری همه سهامداران در تضمین موفقیت ها و آگاهی دادن و تشریک اطلاعات، بازسازی پیشرفت سازمانی وساختن اینکه چه چیزی را ما نیاز داریم که یاد بگیریم و انجام دهیم تا موفقیت مورد نظر در سازمان کسب گرددFlaherty,2007,p.51)& (Associates.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Rubikis cube

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد