پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

الف) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمروموضوعی پژوهش مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت می باشد.

ب) قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بانک تجارت و  سطح عالی مدیران(ارشد)  در تهران می باشد.

ج) قلمرو زمانی پژوهش:

محدوده زمانی پژوهش حاضر از شهریور ماه سال 1389 لغایت شهریور ماه 1390 می باشد.

1-10. محدودیت پژوهش

محدویتهای پژوهش عبارتند از :

  • در پژوهش حاضر تاثیر تفکر استراتژیک بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور)، تفکر استراتژیک از نظریه جین لیدکا بهره گیری گردیده که می توان از نظریات دیگر اما با امکان شاخص سازی کمتر بهره گیری نمود.
  • کمبود منابع قابل استناد.
  • امکان پذیر نبودن مطالعه این پژوهش بر روی سایر بانکها
  • قادر نبودن به  مطالعه تاثیر تفکر استراتژیک بر روی سایر متغیرها مثل: توسعه سازمانی و یا مطالعه تاثیر متغیرهایی مثل مدیریت دانش بر روی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

1-11. تعریف مفهومی متغیرها

از آنجا که پژوهش علمی فرآیندی ارتباطی می باشد . پژوهشگران از فنون بخصوصی بهره گیری کرده و آنگاه نتایج کار خود را در معرض دید، مطالعه و انتقاد دیگران قرار می‌دهد، این فرآیند ارتباطی مستلزم بهره گیری از یک زبان دقیق، مشخص و قطعی می باشد. بعبارتی محقق می‌بایست معانی و مفاهیم خود را آنقدر دقیق اظهار کند که هر خواننده با سابقه مقصود او را بگونه‌ای کامل و دقیق بفهمد . بتواند کار او را تکرار نماید لهذا در راستای نیل به اهداف فوق در آغاز واژه‌های تخصصی پژوهش به تبیین زیر تعریف می‌گردند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد