پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تاریخی

مقاله تحقیقی توسط «حسین خنیفر و همکاران (2012)» مربوط به ارتباط بین فرهنگ سازمانی مولفه‌های هافستد و فساد اداری در شهرداری قم می باشد در سازمان‌های با فاصله‌ی قدرت پایین‌تر، می‌توان عدم تمرکز، رعایت سلسله مراتب مسطح و پذیرش زیردستان را به عنوان مشاور دید، در حالی که در جوامع با فاصله قدرت بالاتر، می‌تواند تمرکز  و ارتفاع سلسله مراتب را ببینید. به گونه کلی، ارتباط مستقیم بین فساد و اختلاف  قدرت هست. پس، می‌تواند که نتیجه‌گیری نمود دستیابی به عدالت و برابری زمانی ممکن می باشد که آستانه تحمل و پذیرش نابرابری و بی‌عدالتی توسط اعضای جامعه کم می باشد و آن‌ها را در برابر نابرابری به همان درجه مقاومت می‌کنند، پس فساد و جعل کاهش خواهد پیدا نمود. در سازمان‌های فردی، منافع شخصی قوی‌ترین شکل انگیزه می باشد. درسازمانی که در آن اعضا دارای منافع خانوادگی و همبستگی باشند، افراد وابستگی بیشتر  به اقوام و دوستان خود در برآوردن نیازهای خود دارند. در چنین فرهنگ‌هایی، مردم تکریم بیشتر به بستگان خود را دارند و رفتارها نیز متفاوت می باشد به ویژه کسانی که در سیستم دولتی کار می‌کنند و این باعث فساد و معضلات بیشتر در خدمت به دیگران به دلیل محدودیت در منابع و زمان دارند. وجود نزدیکی خانوادگی، قبیله‌ای و وابستگی‌های مذهبی باعث می گردد که مردم رفتارهای مختلف نسبت به افراد دیگرکه زمینه ی هموار  برای تعصبات و فساد می باشد؛ بروز دهند. برعکس، عدم وابستگی به گروه خاصی باعث کاهش فساد می گردد (خنیفر و همکاران، 20012 ).

در تحقیقی دیگر که توسط احمد سلیم[1] در دانشگاه الکساندریا [2] در مصر و دانشگاه عربی بیروت در لبنان [3] و نایک بونتیس[4] دردانشگاه مک میستر هامیلتون کانادا[5] با موضوع  ارتباط میان فرهنگ و فساد  به عنوان مطالعه میان فرهنگی در سال  2009 انجام  گرفت. در این پژوهش برای اولین بار به مطالعه موضوع فساد از منظر ارزش‌های فرهنگی ملی و شیوه‌های آن مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر داشتن این‌که بر اساس مجموعه داده‌ها؛ فرهنگ هافستد، بیش از 25 سال پیش می باشد  ایجاد تغیرات را ضروری می‌داند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Ahmed Seleim

2  Alexandria University

3   Beirut Arab University, Lebanon

4  Nick Bontis

5  McMaster University, Hamilton, Canada

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد