شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-2) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته مدل های جانبی

قبل از برآورد مدل بایستی نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد، توزیع غیرنرمال این متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می گردد. لذا لازم می باشد نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک- برا مورد مطالعه قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:

H0: Normal Distribution

H1: Not Normal Distribution

از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا  در جدول(4-2) و (4-3) برای متغیرهای وابسته مدل های جانبی (TA-AR) کمتر از 5% می باشد، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مربوطه رد می گردد.

نگاره (1): نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته مدل جانبی اول بعد از نرمال سازی

در این راستا برای نرمال سازی متغیرهای مذکور از تبدیل جانسون Johnson بهره گیری شده می باشد، که تابع تبدیل متغیرهای وابسته در پیوست شماره (3) مطالعه و نشان داده شده می باشد.   همانطور که در پیوست شماره (3) نظاره می گردد احتمال آماره داده های اولیه برای متغیرهای وابسته جمع اقلام تعهدی(TA)، کمتر از 05/0 می باشد که حاکی از نرمال نبودن متغیرهای مذکور می باشد که با نرمال سازی توسط نرم افزار افزایش یافته می باشد، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن متغیر مذکور پذیرفته می گردد. نگاره (1) توزیع متغیر وابسته مذکور را بعد از نرمال سازی نشان می دهد.

از طرفی دیگر احتمال آماره داده های اولیه برای متغیر وابسته بازده غیرعادی سهام (AR) کمتر از 05/0 می باشد که حاکی از نرمال نبودن متغیر می باشد که با نرمال سازی توسط نرم افزار هم در سطح 05/0 و هم در سطح 1/0 نرمال نشده، همچنین از آنجائیکه متغیر مذکور مقادیر منفی هم در برمی­گیرد از روش لگارتیم گیری و  COX-BOX  هم نتوانستیم برای نرمال سازی متغیر مذکور بهره گیری کنیم. در نتیجه در این پژوهش  با در نظر داشتن بزرگ بودن حجم نمونه (N>30)، و تعداد مشاهدات بالا، از قضیه حد مرکزی بهره گرفته شده می باشد؛ از قضیه حد مرکزی می توان نتیجه گرفت که هر چه حجم پایه در نمونه برداری بزرگتر باشد، واریانس بین نمونه ها کمتر و توزیع میانگین جوامع نمونه برداری شده به توزیع نرمال نزدیک تر می شودو نرمال بودن توزیع مورد نظر با افزایش تعداد تکرارها (n) افزایش می­یابد(بدری و عبدالباقی،1389). جدول(4-4) نتایج حاصل از نرمالیته متغیروابسته را قبل و بعد از نرمال شدن نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری