ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1۰) جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران از ابتدای سال های ۱۳۸8 تا۱۳۹۲ می باشد.  شرایط انتخاب نمونه به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱) شرکت ها از ابتدای سال ۱۳۸8 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

۲) اطلاعات مالی در دسترس باشد.

3) سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.

4) در طی دوره مورد مطالعه سهام شرکت ببیش6 ماه توقف معاملات نداشته باشد .

5) شرکت های انتخابی از شرکت های واسطه ای و سرمایه گذاری نباشد.

1-۱۱) حدودمطالعاتی

1-۱۱-1) قلمرو موضوعی

مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود

1-۱۱-2) حدود زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1388 تا 1392 می­باشد.

1-۱۱-3) حدود مکانی

قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-۱۲) روش و ابزار گردآوری داده‏ها

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها واطلاعات، آغاز از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در این پژوهش مبنای مفهومی و نظری ادبیات مطالعه را فراهم می کند. سپس اطلاعات مورد نیاز، از طریق سایت های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد جدید و صورت های مالی ارایه شده توسط سازمان بورس استخراج گردید. همچنین تجزیه وتحلیل­های آماری به وسیله نرم افزار  Eviews انجام می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری