ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1  مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. (خاکی، 1384، ص 305). در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 49 صندوق سرمایه گذاری مشترک در مقطع زمانی 1392 می‌باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش رگرسیون مقطعی می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده می باشد. در ادامه آغاز به مقصود کسب شناخت بیشتر درمورد جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، اختصار ای از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های پژوهش، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می گردد.

4-2  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 8). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته می باشد. اختصار وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نگاره 4-1 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نگاره 4-1، متوسط بازدهی سالانه صندوق های سرمایه گذاری طی سال برابر با 5/93 درصد بوده و گویای آن می باشد که صندوق های سرمایه گذاری طی سال 92 به گونه میانگین 5/93 بازدهی کسب کرده اند. کمترین و بیشترین اندازه این متغیر نیز به ترتیب برابر با 74/27 درصد و 5/163درصد  می باشد. مطالعه چولگی و کشیدگی متغیر بازدهی سالانه صندوق ها حاکی از آن می باشد که این متغیر از توزیع نرمال برخوردار می باشد[1] به طوری که چولگی آن (181/0) نزدیک به صفر بوده و کشیدگی آن (357/2) نزدیک به 3 می باشد. همچنین میانگین تحصیلات مدیران صندوق های نمونه برابر با 2/2 بوده و حاکی از این می باشد که اکثر مدیران دارای مدرک تحصیلات. فوق لیسانس می باشند. در نمودار 4-1 درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن آمار توصیفی ارائه شده در نگاره 4-1، متوسط سابقه کاری صندوق های نمونه برابر با 8/1 بوده و گویای آن می باشد که بیشتر مدیران صندوق های نمونه سابقه ای بین 5 تا 10 سال دارند. در نمودار 4-2 درصد فراوانی سوابق کاری مدیران صندوق ها نشان داده شده می باشد.

همچنین بر اساس آمار توصیفی بدست آمده متوسط سن مدیران صندوق های سرمایه گذاری نمونه برابر با 79/30 سال بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب برابر با 25 سال و 52 سال می باشد.  به علاوه متوسط نمره ریسک پذیری مدیران صندوق های نمونه برابر با 48/8 بوده و با در نظر داشتن حداکثر اندازه آن (12) نشان از گرایش مدیران صندوق های نمونه به پذیرش سطح نسبتا بالایی از ریسک دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] برای نرمال بودن متغیر لازم می باشد چولگی و کشیدگی توزیع فراوانی آن به ترتیب نزدیک با صفر و 3 باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری