ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1) مقدمه

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی، یکی از پایه­های اصلی مطالعه و مطالعه می باشد. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه­هایی که برای پژوهش در نظر گرفته می باشد، از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل بهره گیری می­کند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص گردید، اکنون نوبت آن می باشد که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها جمع‏آوری شوند و با بهره گیری از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته­بندی و تجزیه و تحلیل گردند.

همانطور که در فصل قبل اظهار گردید، پژوهش حاضر دارای دو مدل جانبی(برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته[1]) و دو مدل نهایی (برای آزمون فرضیه های پژوهش) می باشد. لذا در این فصل آغاز به مقصود محاسبه متغیرهای مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی(مستقل و وابسته)، مدل های جانبی برآورد می گردد، سپس در نهایت پس از محاسبه کلیه متغیرهای لازم، مدل های نهایی جهت آزمون فرضیه ها به گونه مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

4-2) آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره

در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی، برای آزمون فرضیات و مدل های جانبی بهره گیری شده می باشد. تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیرِ مستقل در پیش بینی متغیر وابسته می باشد.

خاطر نشان می گردد که در این پژوهش با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد مطالعه روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس اما در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب گردید تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی(مقطعی)[2] Unstructured برای آزمون فرضیه فرعی پنجم بهره گیری شده می باشد.

آزمون های آماری لازم و نوع آماره بهره گیری شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان95% در جدول شماره(4-1) آورده شده می باشد.

[1] . مدل جانبی اول برای محاسبه متغیرِ مستقل ( استقلال حسابرس)  و مدل جانبی دوم برای محاسبه متغیر وابسته (ضریب واکنش سود)

[2] . مشاهدات مقطعی همان داده های بدون ساختار هستند، این داده ها  زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرند که داده ها ی مورد بهره گیری به صورت سال-شرکت یا به صورت سری زمانی نباشد(مهرگان و رضایی،1392).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری