ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

پیشینه ایرانی :

با در نظر داشتن نوپا بودن صندوق های سرمایه گذاری در ایران تحقیقاتی در ارتباط با ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه گذاری صورت نگرفته  و تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با مدیران شرکتهای سرمایه گذاری می باشد :

سمیرا سرابی نوبخت و میر فیض فلاح شمس لیلاستانی (1389) به مطالعه اثر تجربه حرفه ای مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار توده وار آنها ( به عنوان تورش های رفتار مهم و موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران و ریسک پذیری آنها ) پرداخته اند . در پی این پژوهش به این نتایج رسیده اند که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران ارتباط معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آنها ارتباط معنی دار مستقیم هست .

زهرا شیرازیان در سال 1384 پژوهش پیرامون ارتباط میان عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری با اندازه و رتبه نقد شوندگی آنها در بورس تهران بر اساس شاخص شارپ و ترینر انجام داد که در نتیجه پژوهش اندازه شرکت های سرمایه گذاری و رتبه نقد شوندگی هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های پژوهش نداشته می باشد .

اکرم روحانی (1391) به رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس معیارهای ترکیبی ارزیابی عملکرد پرداخته و نتایج پژوهش حاکی از ارتباط معنادار رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس معیارهای شارپ، آلفای جنسن، نسبت ترینر، و نسبت پتانسیل مطلوب با رتبه بندی صندوق‌ها بر اساس بازدهی واقعی در تمام موارد می‌باشد .

امیر محمد صفری (1389) به مطالعه تاثیر پذیری صندوقها از بعضی عوامل محیطی و میریتی در ایران پرداخته می باشد .در این پژوهش  بازدهی 13 صندوق سرمایه گذاری مشترک در بازه زمانی 6/87 تا 9/88 بوسیله رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند نتایج پژوهش بیانگر این می باشد که بازدهی صندوق تحت تاثیر نوسانات واقعی صندوق تا دوره های قبل و بازدهی صندوق در دوره قبل و سن صندوق و نرخ گردش داراییها تا دوره قبل میباشد.

نادیا قنادی قمی (1390) به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی پرداخته . برای این مقصود با الهام از ادبیات و مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه تبیین و با بهره گیری از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای دی ماه 1389، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ، نسبت بازدهی واقعی و نسبت پتانسیل مطلوب همبستگی معنی داری هست بطوری که جهت تغییرات هر سه نسبت یکسان بوده و هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند. پس بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت  بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت شارپ، پتانسیل مطلوب و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در این راستا نتایج حاصل از آزمون توزیع بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک حاکی از این می باشد که بازدهی ماهانه صندوقها بصورت متقارن بوده و دارای توزیع نرمال می باشد.

بیشینه خارجی :

در سال 2006 ، گاتسمن[1] و موری[2]  طی مطالعه ای تحت عنوان تحصیلات مدیران و کارایی صندوق های سرمایه گذاری به مطالعه ارتباط مدیران در سطوح MBAو GMAT و سطح تحصیلات با بازده آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیدند که مدیران با تحصیلات پایین تر نسبت به مدیران با سطح تحصیلات و استعداد تحصیلی بالاتر از بازدهی کمتری برخوردار هستند .

شوالیه و الیسون (1999) ، هانگ و همکارنش (2000) ، لامونت (2003) و پاتیلو و سادر بام در مطالعات تجربی خود و آوری و شوالیه (1999) در مطالعات تئوریک خود ارتباط مستقیمی بین تجربه و ریسک پذیری یافتند .

و از طرف دیگر مطالعات تجربی انجام شده توسط گراهام (1999) ، لی (2002) ، بویسون (2003) ونیز مطالعات تئوریک پرندگارست واستول (1996) نشان دهنده وجود ارتباط معکوس بین تجربه و ریسک پذیری می باشد .

تحقیقاتی که توسط لوکاس منخوف[3] در سال 2004  بر روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری آلمان صورت گرفته ، نشان داده می باشد که مدیران بی تجربه تر در مقایسه با مدیران با تجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند . و از طرف دیگر مطالعات تجربی انجام شده توسط گراهام (1999) ، لی (2002) ، بویسون (2003) ونیز مطالعات تئوریک پرندگارست واستول (1996) نشان دهنده وجود ارتباط معکوس بین تجربه و ریسک پذیری می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوزان کریتوفرسون و سرگی سارکیسون (2009) پژوهشی را جهت مطالعه ارتباط بین مزان توسعه یافتگی و تراکم جمعیت شهر و اندازه شهر بر عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری در آمریکا  انجام داده اند در این پژوهش 6 شهر بوستون ، شیکاگو ، لس آنجلس ، نیویورک ، فیلادلفیا ، و سن فرانسیسکو را به عنوان دلیل توسعه یافتگی وتراکم بیتشر جمعیت و تجمع سرمایه دراین شهرها به عنوان مراکز مالی در نظر گرفته شده می باشد ، نتایج پژوهش نشان می دهد که به گونه متوسط صندوق های مترکز در مراکز مالی به نسبت دیگر صندوق ها در دیگر مراکز عملکرد بهتری دارند .

لورن سویتز و یانفن هوانگ (2007) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه چگونگی تاثیر ویژگی های مدیران صندوق بر عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری را در نمونه ای شامل 1004صندوق کوچک و متوسط در حال فعالیت انجام داده اند و متغیر های مستقل در این پژوهش شامل : مدرک MBAو CFA ، جنسیت ،  ریسک پذیری و تجربه و مدت تصدی گری مدیر و متغیر وابسته هم عملکرد صندوق بود نتایج این پژوهش نشان داد که از بین سه متغیر مدرک CFAو MBA و جنسیت تنها CFA ارتباط معنا داری با بازده اضافی صندوق دارد . بعلاوه مرد بودن مدیر بطور مثبت و معنا داری با آلفا ( معیار اندازه گیری بازده ) یک شرکت همبستگی دارد . یافته های این تحیق همچنین نشان داد که مدیران زن نسبت به مدیران مرد ریسک گریزتر بودند ضمن اینکه دوره ی تصدی مدیر و تجارب سرمایه گذاری اثر قابل توجه و معنی داری بر روی عملکرد شرکت ندارد .

[1] gottesman

[2] morey

[3] Menkhoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری