عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه مد

حال وضوح تصویر را برای حالتی که قطبش  می باشد مورد مطالعه قرار می­دهیم. سه تنظیم متفاوت برای آنتن­های TRA در نظر گرفته می­گردد.

  1. آرایه­هایی که تنها در جهت x قرار دارند (co-polar).
  2. تنها در جهت y قرار دارند (cross-polar).
  3. در دو جهت x و y قرار دارند (fully polarimetric).
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در هر سه حالت فوق از مؤلفه­های میدان­های  برای تشخیص مکان هدف بهره گیری می­گردد. در حالت fully polarimetric، تمرکز میدان  از جمع حالت­های cross-polar و co-polar بدست می­آید. در حالت اوّل آنتن­های dipole در جهت x قرار دارند و در حالت دوم در جهت y قرار دارند و برای هر دو حالت فوق از مؤلفه­های  برای تشکیل ماتریس MDM بهره گیری می­گردد.

شکل 4-3 و 4-4 به ترتیب نتایج شبیه­سازی را با بهره گیری از DORT و TR-MUSIC برای حالت­های co-pol و cross-pol و fully-polarimetric نشان می­دهد. همانطور که نتایج نشان می­دهد اگر چه cross-pol به خوبی بر روی مکان اهداف متمرکز نمی­گردد، اما تلفیق آن با co-pol (fully-polarimetric) وضوح تمرکز را بالا می­برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word