شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

روش همه پخشی

در این روش یک گره جهت پراکندن قسمتی ازداده ها در طول شبکه، یک کپی از داده مورد نظر را به هریک از همسایگان خود ارسال می کند. هروقت یک گره داده جدیدی دریافت نمود از آن کپی برداری می کند و داده را به همسایه‌هایش (به جزگره­ای که داده را از آن دریافت کرده می باشد) ارسال می کند. الگوریتم زمانی هم گرا می گردد یا پایان می‌یابد که تمامی گره‌ها یک کپی از داده را دریافت کنند. زمانی که طول می‌کشد تادسته ای از گره‌ها مقداری از داده‌ها را دریافت و سپس ارسال کنند، یک دور نامیده می گردد. الگوریتم همه پخشی درزمان d دور، همگرا می گردد که d قطر شبکه می باشد زیرا برای یک قطعه داده d دور طول می‌کشد. تا از یک انتهای شبکه به انتهای دیگر حرکت کند. سه مورد ازنقاط ضعف روش ارسال ساده جهت بهره گیری از آن درشبکه های حسگر در زیر آورده شده می باشد.

انفجار[1]: در روش سنتی همه پخشی،یک گره همیشه داده‌ها را به همسایگانش، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا آن همسایه، داده را قبلاً دریافت کرده یا خیر، ارسال می کند. این اقدام باعث به وجود آمدن مشکل انفجار  می گردد که درشکل (3-1) آورده شده می باشد. دراین شکل گره A همه پخشی را با ارسال داده‌ها به هسایگانش یعنی گره‌هایC ,Bآغازمیکند. این گره داده‌ها را دریافت میکنندو یک کپی از آن را به همسایه مشترکشان یعنی گره D ارسال می‌کنند.

[1] Implosion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word