عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3)  نتیجه گیری

نتایج  پژوهش حاضر، نشان می­دهد ضریب تعیین فرضیه های فرعی( به استثنای فرضیه فرعی پنجم) با بهره گیری از مدل داده های ترکیبی، تقریباً 56/0 می باشد. این عدد نشان می­دهد که 56 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین می باشد. اما ضریب تعیین فرضیه فرعی پنجم که با بهره گیری از روش داده های مقطعی برآورد شده می باشد، تقریباً 24/0 می باشد. این عدد نشان می دهد که 24 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین می باشد .

 

همچنین از آنجایی که هدف از انجام پژوهش، مطالعه ارتباط کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکت­های مورد مطالعه ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس با ضریب واکنش سود هست. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می­کند با ضریب واکنش سود پیدا نمود نشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش  برخلاف نتایج بدست آمده توسط اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) و تهو و وونگ (۱۹۹۳) می باشد.

5-4) پیشنهادها

پیشنهادها در دو قسمت به تبیین زیر ارایه شده می باشد:

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

باتوجه به نتایج حاصل از فرضیات می­توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.باتوجه به اینکه بین دوره تصدی و ضریب واکنش سود ارتباط مستقیم و معنی داری هست، به سهامداران، سرمایه­گذاران و مدیران پیشنهاد می­گردد تا با مفهوم ضریب واکنش سود بیشتر آشنا شوند و در تصمیم­گیری های خود دوره تصدی حسابرس را مورد توجه قرار دهند.

  1. پیشنهاد می­گردد برای دستیابی به کیفیت بالای حسابرسی در ایران، لازم می باشد به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر بها داده گردد و زمینه برای رقابت این مؤسسات با سازمان حسابرسی فراهم گردد. همچنین بایستی زمینه ای فراهم گردد که مؤسسات حسابرسی به صورت تخصصی فعالیت کنند.
  2. به حسابرسان پیشنهاد می­گردد تا در تصمیمات مربوط به پذیرش صاحبکار به درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکار توجه داشته باشند.
  3. به کلیه سهامداران، سرمایه­گذاران و مدیران پیشنهاد می­گردد تا به تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عاملی موثر بر ضریب واکنش سود توجه بیشتری داشته وانتظار می رود تا با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت بتوانند از منظر کیفیت افشا به ارتقا جایگاه شرکت بیافزایند همچنین به حسابرسان پیشنهاد می­گردد صاحبکارانی را بپذرند که در تخصص آنها باشند.

۵. بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد، این موضوع می­تواند به این دلیل باشد که اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی برای همه سال­ها و شرکت­ها در دسترس نبود. پس به مدیران پیشنهاد می­گردد تا اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی خود را در افشا نمایند.

۶. با در نظر داشتن اهمیت استقلال حسابرس و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود به حسابرسان پیشنهاد می­گردد تا در رسیدگی های خود به خصوص به موضوع مدیریت سود توسط مدیران بیشتر توجه داشته باشند تا هم به اعتبار خود و هم اعتبار صورت­های مالی بیافزایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری